Wolontariat

 

LISTA CZŁONKÓW SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU:

Eliza Gendera, Samanta Kwiatkowska, Kacper Talma, Natalia Nowicka, Patrycja Zając, Alicja Pazderska, Zuzanna Jezierska, Zuzanna Herbowska, Jagoda Owsianna, Aleksandra Janc, Zofia Starosta, Aleksandra Proszyk, Inez Elmiś, Sandra Bocian, Ewelina Migas, Wiktoria Skrzypczak, Iga Tucholska, Weronika Kobiałkowska, Oliwia Rowińska, Jagoda Słupińska, Bartosz Mikołajczak, Zuzanna Bartkowiak, Dominika Borowik, Oliwia Kaczmarek, Michał Malujda.

 

Opiekunowie:

Iwona Mieńko, Joanna Olech-Biniek

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające  poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

2.Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.

3.Wolontariat Szkolny – inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania
w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

 

CELE DZIAŁANIA:

1.Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

2.Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

3.Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

4.Promocja idei wolontariatu w szkole i w środowisku lokalnym.

5.Wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim człowiekiem.

6.Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych.

7.Rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych.

8.Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

 

PRAWA WOLONTARIUSZA:

1.Do Szkolnego Klubu Wolontariatu mogą należeć uczniowie SP i Gimnazjum.

2.Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.

3.Każdy może przystąpić do klubu, jak i z niego odejść, uprzedzając dwa tygodnie wcześniej  opiekunów  SKW.

4.Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.

 

OBOWIĄZKI  WOLONTARIUSZA:

1.Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza.

2.Członkowie klubu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu.

3.Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

4.Wolontariusz może zostać skreślony z listy  wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY:

1.Formy nagradzania:

– pochwała opiekuna SKW z wpisem do dziennika,

– dyplom uznania,

– pochwała Dyrektora Szkoły,

– list gratulacyjny do rodziców,

– nagroda książkowa na zakończenie szkoły dla najaktywniejszych wolontariuszy,

– uczniowie ostatnich klas, jeżeli przepracowali na rzecz koła łącznie 30 godzin w ciągu całego swojego cyklu nauczania, otrzymują informację – wpis
na świadectwie szkolnym.

 

STRUKTURA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU I ZADANIA KOORDYNATORÓW:

1.Klub bezpośrednio podlega Dyrektorowi Szkoły.

2.Pracą SKW kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:

– zatwierdzeni przez Dyrektora Szkoły opiekunowie SKW,

– wybrani przez członków SKW jego: przewodniczący, zastępca i skarbnik.

3.Wybory członków Zarządu Szkolnego Klubu Wolontariatu odbywają się podczas pierwszego zebrania SKW, w którym uczestniczy  przynajmniej połowa jego członków. Kadencja trwa 1 rok.

4.Członkowie klubu oraz opiekunowie ściśle współpracują z zespołem nauczycieli, jak również bezpośrednio podlegają Dyrektorowi Szkoły.

5.Do zadań koordynatorów należy:

– planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów wolontariuszy,

– nawiązanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia,

– ustalenie terminów zebrań,

– przyjmowanie  i odwoływanie członków klubu,

– kontakt z Dyrektorem Szkoły,

– monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

 

SPOSOBY EWALUACJI:

1.Sprawozdanie z pracy szkolnego wolontariatu.

2.Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze.

3.Zdjęcia z imprez.

4.Podziękowania od osób i instytucji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1.Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariatu. W przypadku świadomego naruszenia go, Zarząd SKW może udzielić upomnienia, nagany, zawieszenia w czynnościach członka lub usunąć z SKW.

2.Zmiana Regulaminu następuje na wniosek Zarządu SKW, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły.

3.Rozwiązania klubu może dokonać tylko Dyrektor Szkoły. Decyzję o rozwiązaniu SKW podejmuje Dyrektor na wniosek Zarządu Szkolnego Klubu Wolontariatu.

4.Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.