Regulamin

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTROROGU

 

1.Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

2.Do podstawowych zadań świetlicy należy:
a) zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,
b) pomoc w odrabianiu lekcji,
c) organizowanie gier i zabaw ruchowych,
d) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
e) współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu profilaktyczno-wychowawczego oraz rocznych planów pracy,
f) pomoc w organizowaniu dojazdu uczniów do szkoły,
g) zapewnienie możliwości spożycia obiadu i wypicia herbaty.
h) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
i) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

3.Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:
a) dojeżdżający do szkoły,
b) którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
c) inni uczniowie za zgodą kierownika świetlicy.

3.Udział w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających jest obowiązkowy.

4.Do świetlicy przyjmuje się ucznia na wniosek rodziców.

5.Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o podpisanie przez
rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszeń .

6.Uczestnictwo ucznia w zajęciach świetlicowych ucznia do nich zakwalifikowanego jest
obowiązkowe.

7.W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych.

8. Opieka wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.

9.Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.

10.Rodzice ucznia , który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą
zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

11.Zwolnienie z zajęć świetlicowych może odbywać się tylko na pisemną prośbę rodziców.

12.Wychowawca świetlicy ma obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców z niniejszym
regulaminem.

Zabrania się:
1. Opuszczania zajęć świetlicowych bez wiedzy i zgody nauczyciela – wychowawcy.
2. Wynoszenia gier oraz innego sprzętu do innych pomieszczeń szkolnych lub poza teren szkoły bez gody nauczyciela – wychowawcy.
3. Samodzielnego obsługiwania sprzętu audio – wizualnego, korzystania z gier oraz wszelkich urządzeń.

Telefony alarmowe:

112 ogólny numer alarmowy dla telefonów stacjonarnych i komórkowych

997 policja

998 straż pożarna

999 pogotowie ratunkowe