Zadania

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

 

 

Główne założenia świetlicy szkolnej:

 

 • Zapewnienie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed i po lekcjach.
 • Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.
 • Przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego.
 • Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.
 • Przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji.
 • Rozwijanie zainteresowań życiem przyrody i prawidłowego stosunku do niej.
 • Pogłębienie, rozszerzenie i utrwalenie wiadomości z różnych dziedzin.

 

 

Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o:

 

 • Plan Pracy Świetlicy
 • Opracowany jest również kalendarz imprez świetlicowych, cykliczne tematy na dany rok szkolny, regulamin świetlicy, karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

 

 

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 

 1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,  przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia.
 2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 3. Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień.
 4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.
 5. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 6. Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.
 7. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły.