Stołówka

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Postanowienia ogólne

 1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków  przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów, pracowników szkoły i innych osób uprawnionych.
 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
 3. Posiłki wydawane są w godzinach od 12:05 do 13:45 według „Harmonogramu wydawania obiadów” umieszczonego na tablicy informacyjnej. Obiady są wydawane w godzinach: od 12.05-12.20 oddziały  I – III i IV, 12.25-12.40 oddziały przedszkolne,  13.05-13.20 oddziały  V – VII  i IIG – IIIG, 13.30-13.45 pozostałe osoby.
 4. Aktualny tygodniowy jadłospis i informacja o wysokości opłat za posiłki w danym miesiącu umieszczane są na tablicy informacyjnej w świetlicy i na stronie internetowej szkoły.

 

Uprawnienia do korzystania ze stołówki

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 • uczniowie wnoszący opłaty indywidualne  na podstawie Karty zgłoszenia dziecka na obiady (załącznik nr 1) złożonego przez rodziców lub opiekunów dziecka u intendenta szkoły,
 • uczniowie, których dożywianie finansuje OPS na podstawie wydanych decyzji,
 • nauczyciele i pracownicy wnoszący opłaty indywidualne,
 • osoby dorosłe, których dożywianie finansuje OPS na podstawie wydanych decyzji.
 1. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek.

 

Wnoszenie opłat za posiłki

 1. Opłaty za obiady można regulować gotówką w biurze Intendenta od poniedziałku do piątku
  w godzinach 7.00-15.00 lub przelewem na rachunek bankowy Zespołu Szkól w Ostrorogu nr 40 9072 0002 0330 8718 2000 0001.
 2. Opłata za obiady wnoszona jest z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca (opłata dotyczy bieżącego miesiąca, odliczenia dokonywane są w miesiącu następnym).
 3. Z deklaracji miesięcznej korzystania z obiadów można wyłączyć określone dni, wówczas nie podlegają one opłacie.
 4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica/prawnego opiekuna ucznia lub na wniosek pracownika szkoły, Dyrektor może zezwolić na inny niż określony w pkt. 2 termin wniesienia należności za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej pod warunkiem, że zapłaty dokona się w miesiącu, w którym wydany zostanie posiłek.
 5. W przypadku nieterminowego dokonania wpłaty lub niezapłacenia należności dziecko decyzją Dyrektora może zostać wykreślone z listy osób korzystających z obiadów.
 6. Wpłaty po terminie oraz wysokość odpisów należy uzgadniać wcześniej telefonicznie (tel. 61 29 167 72 wew. 17) lub osobiście w biurze intendenta.
 7. Nieobecność, która nie została zgłoszona przynajmniej jeden dzień wcześniej nie podlega odliczeniu.
 8. Planowaną nieobecność na obiedzie z powodu udziału np. w wycieczce klasowej, zawodach sportowych, konkursach, urlopu itp. należy zgłosić najpóźniej dzień wcześniej w biurze intendenta.
 9. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.
 10. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki (w przypadku naruszenia ustalonych zasad uczeń może zostać wypisany z obiadów).
 11. Rezygnacja z korzystania przez dziecko z obiadów w zadeklarowanym terminie wymaga formy pisemnej złożonej w biurze intendenta (załącznik nr 2).

 

 1. Zasady zachowania na stołówce
 1. Uczniowie  korzystający z obiadów zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni a plecaków przed stołówką.
 2. W miejscu, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 4. Po spożytym posiłku uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce w należytym porządku i czystości, brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce.
 5. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez ucznia w sposób umyślny ponosi rodzic lub opiekun prawny.
 6. Podczas przerwy o godz. 13:05 – 13:20 uczniowie pełnią dyżury. Do obowiązków dyżurnych należy:
 • po spożytym posiłku dyżurni odnoszą wazy, koszyki na pieczywo oraz koszyczki ze sztućcami,
 • dbają o właściwe ustawienie krzeseł i stolików,
 • zgłaszają nauczycielowi dyżurującemu sytuacje, kiedy łamany jest regulamin stołówki,
 • dyżurni dostosowują się do poleceń  kierownika świetlicy, nauczyciela dyżurującego i obsługi kuchni.

 

Postanowienia końcowe

 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Zespołu Szkół
  w Ostrorogu.
 2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor w postaci pisemnego aneksu.