Szkoła dawniej

I ZALĄŻKI SZKOŁY

Z przekazów ustnych najstarszych mieszkańców Ostroroga wiadomo, że szkoła powszechna w naszym mieście istniała już w II połowie XIX wieku. Szkoła była najprawdopodobniej bardzo skromna, gdyż mieściła się przy Rynku w budynku prywatnym. Z zapisów w kronice szkolnej prowadzonej od dnia 1 stycznia 1896 roku wynika, że 10 października tegoż roku rozpoczęto przebudowę istniejącego budynku szkolnego przy ulicy Wronieckiej. W dwóch izbach tego domu odbywały się zajęcia lekcyjne, w innych  mieściły się dwa  mieszkania dla nauczycieli.

 

II DZIEJE SZKOŁY W CZASIE NIEWOLI

Z najstarszej kroniki szkoły wiemy, że wzrastająca liczba dzieci spowodowała, iż ówczesne władze szkolne postanowiły wybudować nowy budynek szkolny przy ulicy Wronieckiej – tuż przy dawnej szkole. Budowę rozpoczęto jesienią 1897 roku, a ukończono w sierpniu roku następnego. Szkoła, jak na ówczesne czasy i możliwości miasta była imponująca, bo składała się z trzech dużych izb lekcyjnych oraz korytarza. Językiem wykładowym w szkole był język zaborcy – niemiecki. Wiadomo nam, że opór przeciw germanizacji istniał także w Ostrorogu, gdzie 3 grudnia 1906 roku wybuchł  strajk, w którym udział wzięło 54 uczniów klasy I.

                                             

III ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI, LATA MIĘDZYWOJENNE

Odzyskanie niepodległości zmobilizowało władze polskie oraz mieszkańców miast i gmin do szybkiego odbudowania szkoły polskiej. Organizowano kursy dokształcające dla nauczycieli, przy szkolnych inspektoratach powoływano doradców, zdobywano polskie podręczniki. W Ostrorogu, w maju 1919 roku pierwszym dyrektorem szkoły został Józef Jesionek. Szkoła w ówczesnym czasie pod względem stopnia organizacyjnego była czteroklasowa, a od roku 1930 stała się pięcioklasową. Od września 1931r. kierownictwo objął Witold Leszner. Z jego inicjatywy rozpoczęto starania o rozbudowę istniejącego już budynku szkolnego. Było to niezbędne do podniesienia stopnia organizacyjnego szkoły z pięcioklasowej do siedmioklasowej oraz po to, aby uczniowie opuszczający mury tej szkoły mogli kontynuować naukę na tzw.  kursach oświaty pozaszkolnej. Władze szkolne przychyliły się do argumentacji i w październiku 1934r. budynek z nowymi pomieszczeniami został oddany do użytku. Ostroróg wszedł w posiadanie szkoły najwyżej zorganizowanej, podobnej do tożsamych w Szamotułach i Poznaniu. Z roku na rok szkoła działała coraz sprawniej. Powstawały nowe organizacje i koła rozwijające zainteresowania, rozbudzające w uczniach pragnienie nauki. Ilość dzieci stale wzrastała, dlatego w 1938r. powstał projekt dalszej rozbudowy szkoły. Wybuch wojny przerwał działalność szkoły i zniweczył cały dorobek lokalnej społeczności.

 

IV LATA POWOJENNE

W  styczniu 1945r. Ostroróg został wyzwolony, a już w lutym tego samego roku uruchomiono szkołę powszechną, a nad jej ożywianiem czuwał ówczesny kierownik Witold Leszner wraz z tymczasowym gronem nauczycielskim. Organizacja pracy w powojennej szkole była niezwykle trudna. Mimo to położono szczególny nacisk na szybką realizację materiału szkolnego. Aby polepszyć sytuację  szkoły, w której brakowało wszystkiego – od sprzętów i pomocy naukowych począwszy, a skończywszy na podręcznikach,  zajęto się organizowaniem zbiórek pieniężnych i rzeczowych, a także walczono o dofinansowania. Utworzono patronat nad sierotami wojennymi, zajęto się dożywianiem dzieci, organizowano kursy dokształcające dla dorosłych, uzupełniano sale lekcyjne, kupowano pomoce naukowe, książki do biblioteki szkolnej, ale przede wszystkim przekazywano wiedzę. W roku 1950 stanowisko kierownika szkoły objął Władysław Szymański.

 

V LATA SZEŚĆDZIESIĄTE I SIEDEMDZIESIĄTE

Nowa reforma szkolna, zapoczątkowana ustawą sejmową z 15 VII 1961, wprowadziła 8-klasową szkołę podstawową także w Ostrorogu Z każdym rokiem wzrastała liczba uczniów i szkoła znów zaczęła borykać się z trudnościami lokalowymi. Dopiero wiosną 1965 roku rozpoczęto budowę nowego budynku przy ulicy Jana Ostroroga, gdzie nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego. W roku 1966 społeczność doczekała się nowej szkoły, która rozwiązała problemy lokalowe. Od września tego roku zajęcia lekcyjne odbywały się w dwóch budynkach szkolnych – przy ulicy Wronieckiej i Jana Ostroroga.

Z dniem 1 lutego 1970 roku na kierownika szkoły powołano Szczepana Nowakowskiego. Rok szkolny 1970/1971 rozpoczęło 371 uczniów, a grono nauczycielskie składało się z 15 nauczycieli. W latach siedemdziesiątych  prężnie  działała  drużyna  harcerska, kółka  zainteresowań, chór szkolny. Uczniowie brali

udział w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych, organizowano spotkania z ciekawymi ludźmi, urządzano uroczyste spotkania przy choince, przygotowano wiele akademii szkolnych, apeli,  uroczyście obchodzono każdy Dzień Dziecka (zawody, ognisko wieczorne, przebieranie, przemarsz ulicami). Uruchomiono  zimowe  dowożenie  do  szkoły  dzieci  z  Kluczewa,  trwała  akcja  dożywiania, podczas  ferii zimowych  organizowano półkolonie, gdzie zajęcia prowadzili nauczyciele, w czasie letnich wakacji szkoła służyła swoimi pomieszczeniami jako ośrodek kolonijny (ul.J.Ostroroga) i sezonowe schronisko (ul.Wroniecka), powołano do życia uniwersytet dla rodziców.

W 1971 rozpoczęto prace nad nowym modelem systemu edukacyjnego, który miał zagwarantować m.in. powszechne wykształcenie średnie. Dlatego cały czas pedagodzy pracowali nad unowocześnieniem procesu nauczania oraz podnoszeniem kwalifikacji kadry nauczycielskiej. Miało to wpływ na dobre wyedukowanie uczniów, którzy w dużej liczbie kontynuowali naukę w szkołach średnich. We wrześniu 1973 roku szkoła rozpoczęła swą działalność jako Zbiorcza Szkoła Gminna w Ostrorogu. Dyrektorem został Zygmunt Francuzik, zastępcą Szczepan Nowakowski.  Do szkoły uczęszczali starsi uczniowie z Bielejewa, Binina, Dobrojewa, Nosalewa, Oporowa, Wierzchocina. Młodsi nadal uczyli się w filiach – Binino, Dobrojewo, Wielonek. Powiększył się skład grona nauczycielskiego do 27 osób. Podporządkowaną, ale samodzielną ośmioklasową szkołą pozostała szkoła w Szczepankowie. Zmieniono system wychowawczy, podzielono uczniów na grupy wiekowe: I-III, IV-V, VI-VIII.  W roku 1974 społeczność szkolna otrzymała nowy sztandar adekwatny do nazwy szkoły. W roku 1976 nastąpiły zmiany kadrowe na stanowiskach kierowniczych, dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej w Ostrorogu został Szczepan Nowakowski, zastępcą Edmund Łodyga. Szkoła liczyła kilkanaście oddziałów, do których uczęszczało blisko 400 uczniów. W roku 1977 po raz pierwszy w historii szkoły wydano uczniom świadectwa z wyróżnieniem.

 

VI LATA OSIEMDZIESIĄTE

Od września 1983 roku  punkty filialne w Dobrojewie i Bininie stały się jednostkami samodzielnymi, Wielonek pozostał punktem filialnym. Całość wchodziła w skład Zbiorczej Szkoły Gminnej w Ostrorogu. Ulepszono system dowożenia uczniów do szkoły, która otrzymała do swej dyspozycji autokar. Prężnie działał komitet rodzicielski, SKO, ZHP, LOP, TPPR, samorząd szkolny, SKS, a uczniowie brali udział w różnorodnych konkursach i zawodach, gdzie zdobyli wiele nagród.

W listopadzie 1983 roku pierwszy raz w długiej powojennej historii zorganizowano apel poświęcony rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Odbywały się różnego rodzaju spotkania szczególnie uroczyste w gronie pierwszoklasistów. Każdy Dzień Dziecka był urządzany z myślą o przygotowaniu dobrej zabawy dla uczniów. Szczególny nacisk kładziono na uroczyste obchody świąt szkolnych, np. Dnia Nauczyciela, Dnia Patrona. Szkoła przygotowywała imprezy turystyczne, spotkania ze znanymi postaciami, uczniowie zostali objęci edukacją filmową i teatralną.

Z dniem 1 września 1984 roku zlikwidowane zostało stanowisko gminnego dyrektora szkół, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Ostrorogu pozostał  Szczepan Nowakowski, a zastępcą  Edmund Łodyga.

 

VII LATA DZIEWIĘĆDZIESIĄTE

W czerwcu 1991 roku konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w Ostrorogu wygrał Ludwik Błajet. Nauczyciele pracowali zgodnie z kuratoryjną siatką godzin w trzech grupach wiekowych. We wrześniu rozpoczęli pracę członkowie komitetu rodzicielskiego oraz rady szkoły. Tak jak w latach poprzednich energicznie działały szkolne organizacje, wiele nagród zdobył zespół wokalny. Kontynuowano edukację filmową i teatralną, organizowano wycieczki szkolne, odbywały się uroczystości, apele, spotkania, dyskoteki, kuligi. Uczniowie z powodzeniem brali udział w sprawdzających wiedzę konkursach szkolnych i pozaszkolnych, sportowych (piłka nożna, warcaby, biegi, tenis stołowy), prowadzili sklepik uczniowski, z okazji Bożego Narodzenia organizowali szkolną loterię, która uszczęśliwiła dzieci młodsze i starsze. Rozpoczęto też wielką przygodę z WOŚP oraz zainicjowano nowy konkurs – MILION W ROZUMIE.

W marcu 1993 roku powstała pracownia komputerowa, która mieściła się w budynku UMiG przy ul.Wronieckiej. W ramach doposażenia stanowisk pracy w szkole zakupiono komputer oraz kserokopiarkę. W roku 1996 powstał pomysł zmiany nieaktualnego sztandaru Zbiorczej Szkoły Gminnej w Ostrorogu. W ten sposób chciano uczcić setną rocznicę powstania szkoły przy ulicy Wronieckiej. Dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu osób oraz organizacji nowy sztandar został uroczyście przekazany Szkole Podstawowej w Ostrorogu  3 października 1998 roku.

    Lata dziewięćdziesiąte to czas budowy nowego, dużego, nowoczesnego budynku szkolnego. Przekazywanie tego tak potrzebnego obiektu odbywało się etapami. Parter szkoły oddano do użytku                    14 czerwca 1999r., gdzie rozpoczęli naukę najmłodsi uczniowie. Już po dwóch latach, 3 maja 2001r. zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie wzięli udział w uroczystości przecięcia wstęgi z okazji otwarcia pierwszego piętra szkoły. Symboliczny klucz do budynku odebrała dyrektor Teresa Pazderska. Dobre zaplecze techniczne i ciągle uzupełniana baza dydaktyczna szkoły pozwoliły na wprowadzenie  reformy systemu oświaty w gminie Ostroróg.

Od roku 1999 funkcję dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Ostrorogu pełniła Teresa Pazderska, wicedyrektorami byli Beata Nowakowska oraz Jan Stromczyński.

 

VIII SZKOŁA W XXI WIEKU

Kolejne zmiany organizacyjne nastąpiły w roku 2001, kiedy to zgodnie z duchem reformy podzielono zespół szkół na szkołę podstawową i gimnazjum. Dyrektorem szkoły podstawowej została Teresa Pazderska, zastępcą Beata Nowakowska, natomiast dyrektorem gimnazjum Jan Stromczyński.

W tym okresie szkoła organizowała lub współorganizowała wiele imprez szkolnych, gminnych, powiatowych. Działały: UKS, SKKT-PTTK, Caritas, Klub Młodego Europejczyka oraz koła zainteresowań. Tradycją szkoły stały się cyklicznie organizowane imprezy i konkursy – Dzień Patrona, WOSP, Góra Grosza, Gminny Walentynkowy Konkurs Ortograficzny, Rajd na Powitanie Wiosny, Szkolna Loteria Bożonarodzeniowa, Gra o Rower Górski, Przegląd Kolęd i Jasełek, Wieczornice Poetyckie. Uczniowie wyjeżdżali na wycieczki szkolne i klasowe zwiedzając zakątki Polski. W szkole działała świetlica szkolna, stołówka. Pomocy w trudnych sytuacjach uczniowie mogli szukać u pedagoga szkolnego. Szkoła w Ostrorogu zawsze mogła liczyć na pomoc rodziców oraz sponsorów, którzy przyczyniali się do polepszania warunków do nauki. Tworzone i realizowane były projekty edukacyjne, np. Gdyby komuś przydarzyło się nieszczęście, wydawano gazetki szkolne Byle do Dzwonka, Na Szóstkę stanowiące dodatek do gminnego Orędownika.

W roku 2003 organ prowadzący zadecydował o połączeniu dotychczasowych szkół – powstał Zespół Szkół w Ostrorogu. W wyniku konkursu dyrektorem został Bogdan Lutomski. Aby każdy uczeń otrzymał możliwość szansy rozwoju swoich uzdolnień i umiejętności oraz ustawicznego kształcenia, rozpoczęto starania o skomputeryzowanie sal lekcyjnych. W wyniku tych zabiegów dwie sale informatyczne otrzymały komputery wraz z oprogramowaniem, utworzono Multimedialne Centrum Informacji Bibliotecznej, a nauczyciele odebrali laptopy, które usprawniły ich pracę. Powstała szkolna gazetka Skarb miesiąca,  gdzie umieszczano relacje ze szkolnych uroczystości, wycieczek, wywiady z nauczycielami lub uczniami, którzy mieli ciekawe hobby lub zostawali laureatami konkursów. Tak jak w latach poprzednich działały organizacje szkolne, przygotowywano apele, imprezy, uczniowie wyjeżdżali na wycieczki. Dla ułatwienia przepływu informacji utworzono radiowęzeł. W tym czasie położono także nową nawierzchnię przed i między budynkami szkolnymi, ustawiono nowe ogrodzenie.

We wrześniu 2007 roku dyrektorem Zespołu Szkół w Ostrorogu została Beata Nowakowska a zastępcą Anna Rudy. W celu poprawienia lokalnej bazy sportowej oraz stworzenia możliwości korzystania z obiektu sportowego nie tylko uczniom, rozpoczęto budowę hali. W marcu 2008 roku nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę hali sportowo-widowiskowej przy ZS Ostroróg. Obiekt został oddany do użytku w czerwcu 2009 roku.

Dzięki wnioskowi złożonemu przez dyrekcję szkoły udało się pozyskać pieniądze z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolny projekt  Akademia wiary w siebie – Ja też potrafię został zainaugurowany 4 października 2008 roku. Udział w projekcie miał znacząco wpłynąć na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. Działania prowadzone w ramach projektu ukierunkowane były na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, języka niemieckiego, przedsiębiorczości oraz nauk matematyczno-przyrodniczych. W ramach realizacji projektu prowadzono m.in.: zajęcia fakultatywne, zespoły wyrównywania wiedzy, kółka zainteresowań, kółko przedsiębiorczych. Informacje o przebiegu działań zainteresowani znajdowali na stronie internetowej szkoły, na gazetkach ściennych oraz w gazetce szkolnej Skarb Miesiąca.  Zajęcia były prowadzone do czerwca 2010 roku, kiedy to nastąpiło  podsumowanie dwuletniej pracy.

W grudniu 2010 roku zainaugurowano w szkole drugi projekt – W drodze na Uniwersytet, który także był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Udział uczniów i nauczycieli w tym przedsięwzięciu trwał półtora roku. W ramach projektu utworzono: zespoły dydaktyczno – wychowawcze, kółka wsparcia, kółka zainteresowań, kółko dla przedsiębiorczych, fakultety, pogotowie chemiczne, fizyczne i przyrodnicze. W czasie trwania projektu gimnazjaliści uczestniczyli w wycieczkach na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, gdzie w ramach realizacji zadań odbywały się zajęcia. Łącznie przeprowadzono 128 godzin zajęć, w tym 80 w nowoczesnych, zmodernizowanych laboratoriach i salach dydaktycznych. Podejmowane działania miały na celu poprawienie efektywności kształcenia w naszej szkole. Podsumowanie 1 i 2 edycji projektu odbyło się  w czerwcu 2012 roku.

Udział w projektach unijnych nie przeszkodził uczniom i nauczycielom w realizowaniu zadań wynikających z planu pracy szkoły. Odbywały się okolicznościowe apele uświetniające uroczystości szkolne i gminne. Organizowano wiele konkursów szkolnych, a uczniowie z powodzeniem brali udział w konkursach powiatowych, wojewódzkich, a także ogólnopolskich. Wyjeżdżali na wycieczki krajowe i zagraniczne. Przygotowywali pod okiem nauczycieli imprezy szkolne i środowiskowe. Byli między innymi współorganizatorami: Dnia Patrona, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Góry Grosza, Dnia Nauk Wszelakich, Dnia Języków Obcych, Matematycznej gry miejskiej. Wnieśli swój wkład w realizację projektu przygotowanego z okazji obchodów 600-lecia Ostroroga oraz projektu czytelniczego Książki naszych marzeń. Gimnazjaliści pod nadzorem nauczycieli tworzyli i realizowali swoje projekty edukacyjne. Wielu uczniów brało czynny udział w cyklicznych imprezach: rajdzie Na powitanie Wiosny, Mikołajkowym Zawrocie Głowy, Bezpiecznych wakacjach, Gminnym Walentynkowym Konkursie Ortograficznym, koncercie Dla Was gramy i śpiewamy, Dniu Sportu, Kuźni Talentów, Paradzie Schumana. Nadal prowadziły swą działalność: UKS, SKKT-PTTK, Caritas, Klub Młodego Europejczyka oraz różnorodne koła zainteresowań. Szkolną gazetkę Skarb Miesiąca zastąpiła nowa – Głos Szkolny.

Od września 2015 roku wicedyrektorem odpowiedzialnym za pracę przedszkola oraz młodszych klas szkoły podstawowej została Mirosława Wachowiak. Natomiast z funkcji wicedyrektora szkoły zrezygnowała Anna Rudy, na to stanowisko w lutym 2016 roku został powołany Krzysztof Warguła, który pracował do stycznia 2017 roku.

Wrzesień 2017 roku przyniósł zmiany. W wyniku konkursu dyrektorem Zespołu Szkół w Ostrorogu został Maciej Polanowski, który na stanowisko wicedyrektora powołał Annę Karge i Mirosławę Wachowiak.

 

Tyle, w bardzo dużym skrócie, udało się wyczytać z kronik szkolnych, prezentacji fotograficznych, artykułów gazet lokalnych i wojewódzkich. Dużo więcej na pewno zostało, mamy nadzieję, we wdzięcznej pamięci naszych absolwentów.

Powtarzając za Adamem Mickiewiczem – wszak to „Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie święty i czysty, jak pierwsze kochanie, niezaburzony błędów przypomnieniem, niepodkopany nadziei złudzeniem, ani zmieniony wypadków strumieniem.”